RSS

SOŇKY HABARLAR

13 Iýul

Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçisi Owganystanyň Magdan we nebit önümleri ministriniň wezipesini ýerine ýetirijisi bilen duşuşdy

2024-nji ýylyň 13-nji iýulynda Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçisi Hoja Öwezow Owganystanyň Magdan we nebit önümleri ministriniň w.ý.ý. molla Hidaýatulla Badri bilen duşuşdy. Ilkibada H.Öwezow molla H.Badrini Owganystanyň Magdan we nebit önümleri ministriniň w.ý.ý. hökmünde bellenilmegi bilen gutlady hem-de oňa jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçiriji taslamasyny amala aşyrmak bilen bagly meseleler ara alnyp m...

DOWAMY
10 Iýul

Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçisi Owganystanyň Daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirijisi bilen duşuşdy

2024-nji ýylyň 10-njy iýulynda Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçisi Hoja Öwezowyň Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.ý.ý. möwlewi Amir Han Mottaki bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşykda Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gaz geçirijisiniň Owganystanyň çäginde gurluşyk işlerine badalga bermek, Turgundy demir ýol bekediniň hem-de Hyrat şäherindäki “Nur-ul Jehad” elektrik bekediniň kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň netijesinde Türkm...

DOWAMY
8 Iýul

Antoniu Guterriş BMG-niň Türkmenistandaky Merkezi wekilhanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

2024-nji ýylyň 6-njy iýulynda ýurdumyza sapar bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş BMG-niň Türkmenistandaky Merkezi wekilhanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Açylyş dabarasyna ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, BMG-niň Türkmenistanda işleýän edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleri gatnaşdylar. Dabaranyň dowamynda abraýly halkara guramasynyň ýolbaş...

DOWAMY
5 Iýul

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Astanada ŞHG-niň sammitine gatnaşdy

2024-nji ýylyň 4-nji iýulynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmak maksady bilen, Gazagystan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Gahryman Arkadagymyzy resmi adamlar ugratdylar. Astana şäheriniň Nursultan Nazarbaýew adyndaky Halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuham...

DOWAMY
4 Iýul

UNECE-iň Sebitleýin geňeşçisi bilen duşuşyk geçirildi

2024-nji ýylyň 4-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa bilen BMG-niň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň (UNECE) Sebitleýin geňeşçisi Mario Apostolowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen UNECE-iň arasynda dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. BMG-niň Merkezi Aziýanyň ykdysadyýetleri üçin Ýörite maksatnamasynyň (SPECA) çägindäki hyz...

DOWAMY
3 Iýul

KHBS üçin maglumat

Türkmenistan we Eýran Yslam Respublikasy köp ýyllaryň dowamynda dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak we deňhukuklylyk ýörelgelerine esaslanýan gaz pudagyndaky özara bähbitli gatnaşyklary ösdürýärler. Türkmen gazyny Eýrana we onuň üstünden üçünji ýurtlara ibermek boýunça amala aşyrylýan bilelikdäki işleriň oňyn tejribesi bu ugurdaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini artdyrmak üçin mäkäm binýat bolup hyzmat edýär. Şu nukdaýnazardan, häzirki wagtda gaz hyzma...

DOWAMY
2 Iýul

Türkmenistanda Nikaragua Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

2024-nji ýylyň 1-nji iýulynda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Nikaragua Respublikasynyň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Tatýana Daniela Garsiýa Silwadan ynanç hatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan diplomaty jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, oňa iki döwletiň arasynda özara bähbitli gatnaşyklary pugtalandyrmak işinde üstünlikleri arzuw etdi. Öz gezeginde, diplomat hoşniýet...

DOWAMY