Gadyrly Türkmenistanyň raýatlary! Türkmenistanyň Owganystandaky Ilçihanasy sizi 1-nji saýlaw uçastogynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryny, walaýat, etrap, şäher halky maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalaryny saýlamak üçin ses bermäge gatnaşmaga çagyrýar. 2023-nji ýylyň 16-njy martyndan 26-njy martyna çenli, sagat 09.00-dan 18.00 aralygynda Türkmenistanyň Ilçihanasynda, ýagny Kabul şäheriniň 6-njy etrapçasynyň 5-nji köçesiniň 386 jaýynda geçiriler. Ses berilýän güni 18 ýaşyna ýeten Türkmenistanyň ähli raýatlary ses berişlige gatnaşyp biler. Siziň ýanyňyzda Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýa-da pasportyo ornuny tutýan başga resminamaňyzyň bolmagy hökmandyr!

Türkmenistanyň Prezidenti <br> Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow:

"Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga, özara hormatlamaga we deňhukuklylyga, dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga esaslanan Bitaraplyk syýasatyny dowam eder. Biziň döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler, anyk aýdylanda bolsa Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, durnukly ösüşi üpjün etmek geljekde hem Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar."

Soňky habarlar