RSS

SOŇKY HABARLAR

28 Dek

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW BAŞ ARÇANYŇ ÝANYNDAKY DABARALARA GATNAŞDY

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyndaky Täze ýyl dabaralaryna gatnaşyp, “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk çäresine gatnaşýan çagalaryň şatlygyny paýlaşdy.  12 gatly belent ýaşaýyş jaýynyň beýikligindäki uly Täze ýyl daragty örän köp sanly ýaşajyk arçajyklardan ýygnalyp, onuň üsti bilen, ýurdumyza demirgazykdaky Aýazbabadan özüniň günortadaky kärdeşi bolan biziň Aýazbabamyza salam hökmünde toka...

DOWAMY
28 Dek

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky iň soňky mejlisini geçirdi. Onda 2018-nji ýylyň deslapky jemleri jemlenildi. Milli Liderimiz ýygnananlara ýüzlenip, şu ýyl Ministrler Kabinetiniň mejlisleriniň 51-siniň hem-de dürli döwlet ýygnaklarynyň 41-siniň geçirilendigini aýtdy. Daşary syýasat işleri bilen baglylykda, daşary ýurtlara saparlaryň 10-sy hem-de beýleki döwletleriň we hökümetleriň baştutanlarynyň ýurdumyza saparlar...

DOWAMY
28 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY 2018-NJI ÝYLYŇ 31-NJI DEKABRYNY IŞ GÜNI DÄL DIÝIP YGLAN ETMEK HAKYNDA

Ýurdumyzyň ilatynyň Täze ýyl baýramyny dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, karar edýärin:  1. 2018-nji ýylyň 31-nji dekabryny iş güni däl diýip yglan etmeli.  2. Şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmeli.  Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.  Aşgabat şäheri, 2018-nji ýylyň 28-nji dekabry.

DOWAMY
28 Dek

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОТЧЁТА ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ

Подготовлен национальный отчёт по биоразнообразию, который был представлен в ходе межведомственного обсуждения, состоявшегося в Ашхабаде. Встреча объединила научных сотрудников и работников велаятских управлений по охране окружающей среды, госзаповедников, академической и вузовской науки, министерств, деятельность которых связана с природопользованием. Работа по составлению документа проводилась в рамках регионального проекта ПРООН «Техническая поддержка странам по написанию национальных докладо...

DOWAMY
27 Dek

TÜRKMEN DIPLOMATIÝASYNYŇ MÖHÜM UGURLARY BOÝUNÇA OKUW MERKEZI AÇYLDY

Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiniň döredilmeginiň 10 ýyllygyna we ýurdumyzyň diplomatiýasynyň ileri tutulýan ugurlary boýunça Okuw merkeziniň açylmagyna bagyşlanan maslahat geçirildi. Täze merkeziň döredilmegi baradaky başlangyç hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan 20-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde öňe sürüldi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň daşary syýasaty bin...

DOWAMY
27 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BILEN GYRGYZ RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekow bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Iki ýurduň Liderleri birek-biregi ýetip gelýän Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlap, emele gelen gatnaşyklaryň, türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň okgunly häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga özara gyzyklanmany tassykladylar. Şunuň bilen baglylykda, ýokary we hökümetara derejedäki yzygiderli gatnaşyklaryň ýola...

DOWAMY
27 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BILEN ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, birek-biregi ýetip gelýän täze, 2019-njy ýyl bilen gutladylar we berk jan saglyk, ähli başlangyçlarynda hem-de türkmen we özbek halklarynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan bilelikdäki işinde uly üstünlikleri arzuw etdiler. Prezidentler şeýle hem ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulý...

DOWAMY