RSS

SOŇKY HABARLAR

26 Sen

BÜTINDÜNÝÄ GÜMRÜK GURAMASYNYŇ BAŞ SEKRETARY BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Aşgabada sapar bilen gelen Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary Kunio Mikuriýanyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Bütindünýä gümrük guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki gün tertibi we mundan beýläk amala aşyryljak hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. R.Meredow Bütindünýä gümrük guramasy bilen hyzmatdaşlygyň gümrük işini kämilleşdi...

DOWAMY
26 Sen

TÜRKMEN WEKILIÝETI MINISTRLER DEREJESINDÄKI YKDYSADY WE ENERGETIKA MASLAHATYNA GATNAŞDY

2023-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Tokio şäherinde “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” dialogynyň çäklerinde döredilen ministrler derejesindäki ykdysady we energetika dialogynyň gibrid görnüşinde birinji duşuşygy geçirildi. Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň habar berişi ýaly, mejlise türkmen tarapyndan “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy, döwlet ministri M.Babaýew sanly ulgam arkaly gatnaşdy. Şeýle-de Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat ministri Nişimura Ýasutoşiniň alyp barmagynda geç...

DOWAMY
26 Sen

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI RUSSIÝANYŇ ASTRAHAN OBLASTYNYŇ GUBERNATORYNY KABUL ETDI

2023-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi. Russiýanyň iri sebitleriniň biriniň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzy doglan güni hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlady. Şeýle hem I.Babuşkin Türkmenistana gelmäge örän şatdygyny belläp, Astrahan oblasty bilen Türkmenistany ozaldan gelýän dostluk hem-de dürli ugurlar boýunça ösdürilýän n...

DOWAMY
24 Sen

TÜRKMENISTANYŇ «ZENAN KALBY» ORDENI BILEN SYLAGLAMAK HAKYNDA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda guwandyryjy netijeler gazanylýar. Bitarap döwletimiziň her güni zähmet ýeňişleri bilen şöhratlanýar. Ata Watanymyzy gülledip ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalar üstünlikli amala aşyrylýar. Alnyp barylýan bu beýik işlere zähmetsöýer zenanlarymyz işjeň gatnaşýarlar. Olar ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda yhlas bilen zähmet çekip, Bitarap döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyny...

DOWAMY
24 Sen

TÜRKMENISTANYŇ «HORMATLY IL ÝAŞULUSY» DIÝEN ADYNY DAKMAK HAKYNDA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Ykdysady taýdan ýokary netijeleri gazanýan berkarar Watanymyz Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyny mynasyp garşylap, bu gün beýik ýeňişleredir guwandyryjy wakalara beslenýär. Agzybirligiň, ruhubelentligiň we bagtyýar durmuşyň mekany bolan eziz Diýarymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gazanýan ýokary üstünlikleri, ýeten belent sepgitleri, dost-doganlyk, parahatçylyk kadalaryna esaslanýan hoşniýetli, bitaraplyk daşary syýasaty bilen halkara derejesinde uly abraý gazanýar. Ga...

DOWAMY
24 Sen

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOWA TÜRKMENISTANYŇ GAHRYMANY DIÝEN ADY DAKYLDY

Şu gün Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak dabarasy geçirildi. Dabaraly ýagdaýda ýurdumyzyň milli parlamentiniň ýolbaşçysy D.Gulmanowa Türkmenistanyň Mejlisiniň «Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak hakynda» Karary okady. Resminama laýyklykda, döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň milli garaşsyzlyk esaslaryny, Bitarapl...

DOWAMY
24 Sen

DÖWLET BAŞTUTANYMYZ ÝURDUMYZYŇ OBA HOJALYGYNYŇ ÖZGERÝÄNDIGINI BELLEDI

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda ýurdumyzyň oba hojalygynyň özgerýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, şu ýyl pudakda 1 milliard 600 million manat möçberde düýpli maýa goýumlary özleşdiriler. «Häzirki döwürde ähli hojalyklarda gara mallaryň baş sany 2 million 530 müňe, dowarlaryň sany 20 million 88 müňe, guşlaryň sany 21 million 957 müňe, düýeleriň sany hem 141 müňe ýetirildi» diýip, Arkadagly Serdarymyz aýtdy Hor...

DOWAMY