RSS

SOŇKY HABARLAR

18 Ýan

HUSUSY ÖNDÜRIJILERE EKIŞ ÝERLERI

Türkmenistanyň demirgazyk welaýatynda oba hojalygyna hususy pudagy barha işjeň ornaşýar. Şol sanda, sebitde oba hojalygyna ýardamçy hökmünde döredilen ýörite ýer gaznasynyň kömegi bilen, ýer bölekleri döwlet buýurmasyna girizilen bugdaý, pagta we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin bellenilen tertipde hususy öndürijilere bölünip berilýär. Olaryň aglabasynyň sebitde dürli görnüşli oba hojalyk ekinlerini öndürijileriň birine öwrülip barýan Ruhubelent etrabynda ýerleşýändigi bellemeli. Bu...

DOWAMY
18 Ýan

TÜRKMENISTAN BILEN FAO-NYŇ ARASYNDAKY HYZMATDAŞLYGYŇ 2025-NJI ÝYLA ÇENLI ILERI TUTULÝAN UGURLARY

Türkmenistan Hökümeti bilen FAO-nyň arasynda geçen aý gol çekilen 2021 –2025-nji ýyllar üçin Çarçuwaly maksatnamasy ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasy bilen hyzmatdaşlygynda möhüm döwri açdy. FAO Türkmenistanyň milli zerurlyklary kanagatlandyrmak we global kynçylyklara garşy durmak üçin, oba hojalygyny özgertmek we güýçlendirmek işine ygrarlydygyny bellemek bilen, ýurda bu işde kömek bermäge taýýardygyny bildirýär. Bu ýagdaýda ýurdumyzyň iň uly iş berijisi...

DOWAMY
18 Ýan

ULAG DIPLOMATIÝASY: ÖSÜŞ STRATEGIÝASY WE GELJEGI

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda ürkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň kabul edilmegine bagyşlanan hoşallyk dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň, «Türkmendemirýollary», «Türkmenawtoulaglary», «Türkmenhowaýollary» agentlikleriniň, şeýle hem ýurdumyzyň DIM-niň HGI-niň we paýtagtymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesiniň wekilleri gatnaşdylar. Hoşallyk dabarasynda Türkmen...

DOWAMY
18 Ýan

ÖNÜM ÖNDÜRILIŞI ARTÝAR

Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň ähli pudaklary bilen bir hatarda dokma senagaty hem bu gün şanly ösüşleri başdan geçirýär. Bu pudagyň hatarynda göreldeli işleýän kärhanalaryň biri-de Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki tikinçilik kärhänasydyr. Bu ýerde ezber elli tikinçileriň onlarçasy zähmet çekýär. Olar 2021-nji ýylda özleriniň yhlasly zähmeti bilen netijeli iş görkezijilerine eýe bolup, geçen ýyly mynasyp jemlemegi başardylar. Has takygy, bereketli tikinçiler gürrüňi edilýän döwürde 12...

DOWAMY
17 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ HÖKÜMET WEKILIÝETI ÖZBEGISTANA SAPARY AMALA AŞYRDY

2022-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýeti Özbegistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň başynda S.Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti G...

DOWAMY
17 Ýan

TÜRKMEN-ÖZBEK DIMARA GEŇEŞMELERI GEÇIRILDI

Şu gün, 17-nji ýanwarda Daşkent şäherinde Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Duşuşykda türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew, özbek tarapyna Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Norow ýolbaşçylyk etdiler. Geňeşmeleriň dowamynda taraplar türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ösüşiniň depgini barada nygtamak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň öňe gitmeginde ýokary derejedäki ga...

DOWAMY
17 Ýan

TDHÇMB-NYŇ SÖWDALARYNDA GELEŞIKLERIŇ 54-SI HASABA ALYNDY

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şweýsariýanyň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň, Maltanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny, awtoulag benzinini, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny we yşyklandyryş kerosinini, şeýle hem Seýdiniňnebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen...

DOWAMY