TÜRKMENISTANYŇ ŞANLY GARAŞSYZLYGYNYŇ 29 ÝYLLYGY MYNASYBETLI GEÇIRILEN ÇÄRELER

2020-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanda ýurduň baş baýramçylyklarynyň biri – Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni dabaraly bellenip geçilýär.

Bu baýramçylyk güni Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda däp boýunça Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi. Şeýle-de gül goýmak dabarasyna Hökümet agzalary, Mejlisiň, ýurduň harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, talyp ýaşlar, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary gatnaşdylar.

Soňra dabara gatnaşyjylar paýtagtymyzyň merkezi meýdançasyna tarap ugradylar. Ol ýerde Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli harby ýöriş geçirildi.

Harby ýöriş türkmen Watan goragçylarynyň ýokary hünär ussatlygyny nobatdaky gezek görkezdi. Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümi ýoriş ussatlygyny, harby tehnikalaryň we ýaraglaryň nusgalaryny görkezdiler.

https://www.mfa.gov.tm/tk/news/2226