RESMI HABAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramagyň dürli ugurlary boýunça ýurdumyz bilen halkara guramalaryň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek hem-de bu ugurda gol çekilen we tassyklanan Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň düzgünleriniň talaplaryny durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini guramak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça Pudagara topar döredildi hem-de onuň düzümi we bu topar hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

http://turkmenistan.gov.tm/_tmt/?id=15027