RESMI HABAR

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasy (ÝUNESKO) bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek, bu guramanyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň düzümi hem-de bu topar hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

http://turkmenistan.gov.tm/_tmt/?id=15027