GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI DÖWLET SAPARY BILEN TÜRKMENISTANA GELDI

2021-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň çakylygy boýunça Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdumyza döwlet sapary bilen geldi.

Iki ýurduň Prezidentleri Türkmenistanyň Ahalteke atçylyk toplumyna bardylar. Ol ýerde döwlet ýolbaşçylary ahalteke bedewlerini synladylar hem-de “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlaryna tomaşa etdiler.

Saparyň çäklerinde 25-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bilen ikitaraplaýyn duşuşygynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky meseleleriniň giň toplumynyň ara alnyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar.

Ikitaraplaýyn gepleşikleriň jemleri boýunça özarabähbitli hyzmatdaşlygyň has hem işjeňleşdirilmegine we ösdürilmegine gönükdirilen resminamalaryň agramly bukjasyna gol çekilmegi göz öňüne tutulýar.

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi (mfa.gov.tm)