TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY 2018-NJI ÝYLYŇ 31-NJI DEKABRYNY IŞ GÜNI DÄL DIÝIP YGLAN ETMEK HAKYNDA

Ýurdumyzyň ilatynyň Täze ýyl baýramyny dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, karar edýärin: 

1. 2018-nji ýylyň 31-nji dekabryny iş güni däl diýip yglan etmeli. 

2. Şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmeli. 

Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
 

Aşgabat şäheri, 2018-nji ýylyň 28-nji dekabry.