TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ GOŞGUSY KAZANDA ÝAŇLANDY

Kazan (Tatarystan, Russiýa Federasiýasy) şäherinde okaýan türkmen talyplary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze ýylyň öňüsyrasynda ýazan «Jan Watanym Türkmenistan!» goşgusy bilen çykyş etdiler. Çykyşlarda halklaryň abadan hem parahat durmuşy, halkara durnuklylygy we howpsuzlygy, parahatçylyk söýüjilik, ynanyşmaklyk, dostluk-doganlyk ýörelgeleri beýan edilýär.

Türkmen talyplarynyň çykyşynyň wideoýazgysy Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Kazandaky) Baş konsullygynyň resmi saýtynda ýerleşdirildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň goşgusy Kazanda ýaňlandy (turkmenistan.gov.tm)